REGULAMIN

Sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.transgresja.pl

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej sklep@menago.art;

– telefonicznie pod numerem +48668474877;

– formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.tansgresja.pl/#kontakt

 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Konto– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Regulamin– niniejszy dokument;

Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep)– strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedawca– Menago Marcin Koćmierowski , ul.Podjazd 6/5, 81-319 Gdynia, NIP: 774-103-12-56, REGON: 611408171

Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.-56

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
    w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie Internetowym,
  2. prowadzeniu konta w sklepie internetowym,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia
   w sklepie,
  4. świadczeniu usługi Newsletter,
  5. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
  6. zamieszczaniu wypowiedzi o towarach w sklepie.

 2. Wskazane w pkt. 1 usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Umowa

 1. O świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej sklepu.
 2. O świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta wykorzystując wymienione w regulaminie kanały komunikacyjne z Sprzedawcą lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 4. O świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 6. O świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o towarach w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu bądź zaakceptowanie formularza umożliwiającego złożenia zmówienia, z zawartym oznaczeniem opcji „Stworzyć konto? Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu umożliwiającym złożenie zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 9. Klient ma możliwość zamieszczania w sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
  1. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, adresu e-mail.
  2. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
  3. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  4. Klient zamieszcza wypowiedzi w sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych sklepu.
  5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
  6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych sklepu.
 1. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Za pośrednictwem formularza zamówienia lub poprzez pocztę elektroniczną, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą konta Klienta),
  3.  złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwę towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
  4. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

   6. Po zatwierdzaniu przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia, poprzez skorzystanie z przycisku „Zamawiam i Płacę” oraz dokonaniu opłaty, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. opisu przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. danych kontaktowych Klienta,
 6. danych do faktury.

 7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”.
 8. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia (wraz z indywidualnym nr zamówienia), które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 8 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 10. Klienci składający zamówienie w sklepie poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia zamówienia powinni:
 1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu i jego ilość,
 2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej sklepu,
 3. podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

  11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. opisu przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody i terminu płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. danych kontaktowych Klienta,
 6. danych do faktury,
 7. regulaminu.

12. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14  Termin realizacji zamównia 7 dni

DOSTAWA

1. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium krajów wskazanych w formularzu zamówienia. Odbywa się  do wybranego punktu odbioru lub na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:

• Poczta Polska – po przedpłacie,

• Obiór w punkcie  (Żabka, Orlen, Ruch)– po przedpłacie,

• Odbiór własny (InPost Paczkomaty) – po przedpłacie.

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

4. Złożone zamówienia realizowane i nadawane są w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty za towar. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca informuję Kupującego poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Przewidywany czas dostawy towaru:

• Poczta Polska – do 3 dni robocze,

• Odbiór w punkcie (Żabka, Orlen, Ruch) – do 5 dni roboczych,

• Odbiór własny (InPost Paczkomaty) – do 2 dni robocze.

6. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

8. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności 556 oraz 556¹ -556³ Kodeksu Cywilnego.

 

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz euro  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Dotpay (Wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpłaty i skompletowaniu zamówienia.),
 2. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal (Wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpłaty i skompletowaniu zamówienia.),
 1. Płatność z wykorzystaniem karty płatniczej Mastercard, Visa, American Express lub Discover. (Wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia.).

  3. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, do zamówień złożonych poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej. Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  4. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnerów systemów Dotpay, PayPal (np. banku) za pośrednictwem wymienionych serwisów płatności elektronicznych.”

  5. Klient sklepu, po zatwierdzeniu formularza zamówienia (przycisk „Kupuję i Płacę”) i wybrania formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (I) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej- na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, a (II) w przypadku płatności w drodze przelewu elektronicznego – na stronę internetową wybranego pośrednika transakcji internetowych.

  6. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych pośredników transakcji internetowych lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez serwis Dotpay lub PayPal, płatność może nie zostać zrealizowana.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy przekazanie oświadczenia woli przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie woli samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 6. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 7. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

  6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

  7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Marcin Koćmierowski – Menago, ul. Alaski 15/18, 05-509 Józefosław.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5.  W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki pod warunkiem uznania reklamacji.

Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie towaru na stronach internetowych sklepu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej (22) 827-11-73 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich  pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl”

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. W razie, gdy Klient posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
Shopping Cart
Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
Przewiń do góry